Po - Pá 8 - 16 h +420 733 609 669
Napište nám kdykoliv! info@novy-web.cz

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky produktu

„PROADMIN RENT“
(dále jen „podmínky“)

1. Definice pojmů

Poskytovatel: Nový Web s.r.o. IČO :27320847, DIČ: CZ 27320847 (dále jen „provozovatel“)

Uživatelem se pro účely těchto podmínek rozumí každý objednatel, který uzavřel písemnou smlouvu s poskytovatelem k užití produktu PROADMIN RENT.

PROADMIN RENT: počítačový program (dále jen „software“) tvořený webovými technologiemi, který zejména umožňuje zřídit, instalovat a vytvořit e-shop nebo webovou prezentaci na příslušném serveru, a který je ovladatelný skrze webový prohlížeč. Součástí je rovněž modul pro správu obsahu. Nedílnou součástí je též aplikační prostředí primárně tvořené programovacím jazykem PHP a databázovou strukturou MySQL. Aktuální funkcionality v době uzavření smlouvy, jsou blíže popsány na webových stránkách umístěných na doménách www.novy-shop.cz, www.novy-web.cz, https://erp-shop.cz/. Práva k software náleží a správu a průběžné aktualizace software provádí provozovatel. Klientská instalace software běží na serveru provozovatele a je tvořena těmito částmi:

 • Backend: administrační rozhraní pro samotné založení a správu dostupné skrze webový prohlížeč, a to především:
  • zakládání a editace produktů, kategorií, variant a výrobců,
  • tvorba obsahových stránek, novinek a editace bannerových ploch,
  • přehled zákazníků,
  • řízení objednávek, jejich odbavení,
  • možnost napojení na externí účetní, skladové, fakturační, platební a dopravní systémy,
  • nastavení e-shopu v podobě obchodních údajů, vlastností e-shopu, doprav a platebních metod,
  • nastavení grafiky v podobě výběru jednotlivých grafických šablon a nastavení barev,
  • jazykové mutace pro frontendové šablony (CZ, SK, DE, EN, PL).

  

 • Frontend: rozhraní pro zákazníky e-shopu dostupné přes webový prohlížeč s těmito funkcemi:
  • článek s možností vložení fotky, videa,
  • výpisy produktů, jejich seskupení do kategorií a podkategorií,
  • detail produktu s možností nákupu, zobrazení a výběru variant, zobrazení popisných textů a obrázků,
  • vyhledávání produktů (variantně s našeptáváním),
  • košík a obsah produktů,
  • nákupní proces pro odbavení objednávky včetně možné integrace platební brány,
  • uživatelský účet pro registrované zákazníky,
  • responzivní a přizpůsobené řešení provozu frontendu pro všechny šablony pro telefon, tablet i desktop.

Detailní rozpis funkcí vychází z objednávky objednatele, která je písemná. Na základě této objednávky poskytovatel připraví instalaci prostředí, které může obsahovat výše vyjmenované moduly, ale také pouze některé z nich.

2. Poskytovaný produkt a služby

Tyto smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem při poskytnutí licence k užívání software, služeb, aplikací anebo obsahu nabízených a poskytovaných prostřednictvím řešení PROADMIN RENT a všech jejích subdomén a podstránek a dalších elektronických distribučních platforem na dálku prostřednictvím sítě Internet, telefonicky, e-mailem nebo v jakékoli jiné formě.

Svůj souhlas s těmito Podmínkami a obsahem PROADMIN RENT v aktuální podobě vyjadřuje Uživatel uzavřením smlouvy s poskytovatelem nebo provozovatelem, a to písemnou formou nebo oboustranným potvrzením elektronické, písemné, telefonické nebo e-mailové objednávky a rovněž užitím PROADMIN RENT nebo jeho libovolné části.

Je-li Smlouva je uzavřena akceptací objednávky, je objednávka vytvořena a zaslána Uživatelem Poskytovateli elektronicky výhradně prostřednictvím formuláře umístěného na Webech www.novy-shop.cz, www.novy-web.cz, www.erp-shop.cz.nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou na webech www.novy-shop.cz, www.novy-web.cz, https://erp-shop.cz/. Akceptace objednávky je Poskytovatelem oznámena Uživateli e-mailem, popřípadě jiným doručením smlouvy Uživateli.

V případě nestandardních požadavků Uživatele, které nejsou součástí nabídky uvedené na webu www.novy-shop.cz, www.novy-web.cz, https://erp-shop.cz/, lze zaslat individuální objednávku Poskytovateli e-mailem. Poskytovatel zpravidla zpracuje individuální kalkulaci, stanoví předpokládaný termín dodání pro takový požadavek Uživatele, určí případné další podmínky plnění (dále jen „Individuální nabídka“) a zašle tyto údaje Uživateli. V případě, že Uživatel akceptuje Individuální nabídku, je mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřena smlouva na základě individuální objednávky. V takovém případě jsou nedílnou součástí Smlouvy individuální objednávka a nabídka včetně akceptace a tyto Podmínky.

Ustanovení těchto Podmínek vztahující se na Smlouvu uzavřenou na základě objednávky se obdobně použijí i na Smlouvu uzavřenou na základě individuální objednávky, není-li v konkrétním případě Smluvními stranami ujednáno jinak.

Předmětem Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem je závazek Poskytovatele umožnit Uživateli využívat PROADMIN RENT v souladu s těmito Podmínkami a závazek Uživatele užívat PROADMIN RENT v souladu s těmito Podmínkami a uhradit Poskytovateli za užívání PROADMIN RENT úplatu. Nedílnou součástí Smlouvy jsou objednávka Uživatele, akceptace objednávky nebo Smlouvy Poskytovatelem, tyto Podmínky a ceník zveřejněný na webech www.novy-shop.cz, www.novy-web.cz, www.erp-shop.cz, nebude-li ujednáno jinak.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Podmínky a PROADMIN RENT či jakoukoliv část bez předchozího upozornění. Části Podmínek nebo PROADMIN RENT takto změněné jsou jejich neoddělitelnou součástí a podléhají těmto Podmínkám. Poskytovatel se zároveň zavazuje nejpozději ke dni změny Podmínek nebo PROADMIN RENT informovat Uživatele o provedených změnách na webu www.novy-shop.cz, www.novy-web.cz, www.erp-shop.cz. Dalším užíváním PROADMIN RENT nebo jeho libovolné části po uplynutí 14 dnů po takové změně platí, že Uživatel tuto změnu přijímá a vyjadřuje svůj souhlas s novou podobou PROADMIN RENT nebo Podmínek.

3. Autorská práva

PROADMIN RENT i všechny jeho části, jako jsou texty, zdrojový kód, strojový kód, design, uživatelské rozhraní, aplikace, webové stránky nebo informační architektura, jsou výhradním vlastnictvím Provozovatele a nesmí být využity, zkopírovány, zneužity, přeprodány ani reprodukovány bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele.

Na základě řádné úhrady smlouvou dohodnuté ceny, uděluje Poskytovatel Uživateli licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užívat PROADMIN RENT v souladu se specifikací dle Smlouvy k účelu ze Smlouvy vyplývajícímu. Licence je sjednána pro území České republiky a Slovenské republiky coby licence nevýhradní.

Uživatel není oprávněn k udělení podlicence. Postoupit práva vyplývající z licence, byť se jedná o osobu tvořící s ním koncern ve smyslu § 71 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je Uživatel oprávněn pouze na základě výslovného souhlasu Poskytovatele. Uživatel není rovněž oprávněn k překročení množstevního rozsahu licence sjednaného Smlouvou.

Uživatel není oprávněn PROADMIN RENT či jakoukoli jeho část rozmnožovat za účelem jeho rozšiřování, rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám, pronajímat ani půjčovat, aniž by k tomu měl Poskytovatelův předchozí výslovný souhlas.

Uživatel není oprávněn provádět úpravu, rekompilaci, zpětnou analýzu či převod ze zdrojového kódu PROADMIN RENT či jakékoli jeho části, jakož i přistupovat ke zdrojovému kódu či zpřístupnit zdrojový kód PROADMIN RENT třetí osobě.

Uživatel nemá oprávnění měnit, zakrývat, odstraňovat či jakkoliv jinak ovlivňovat autorskoprávní a další označení příslušných subjektů umístěná či uložená v PROADMIN RENT.

Dále je Uživatel zavázán dodržovat veškerá omezení v užití software stanovená zákonem, Smlouvou a těmito Podmínkami.

Autorská práva k dodanému PROADMIN RENT, příslušenství a související dokumentace jsou provozovatele. Veškerá loga, registrované ochranné známky, ochranné známky, další značky a názvy výrobků jsou majetkem jejich vlastníků. Uzavřením Smlouvy a udělením licence nevznikají Uživateli žádná práva k ochranným známkám Poskytovatele nebo třetích osob.

Uživatel je povinen zajistit, že třetí osoby s výjimkou dodavatelů právních, daňových a konzultačních služeb, nebudou bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele jakýmkoli způsobem seznámeny se smlouvou, obchodními podmínkami, smluvním plněním ani jakoukoliv související dokumentací.

Poskytovatel je zavázán k zachovávání mlčenlivosti o všech podstatných skutečnostech získaných během své činnosti či vyplývajících ze Smlouvy, zejména o skutečnostech, které jsou obsahem obchodního tajemství či důvěrných informací Uživatele.

Autorská práva, jakož i ostatní práva duševního vlastnictví vážící se k softwarovým produktům, tedy i jejich manuálům, příručkám a souvisejícím současně distribuovaným dokumentům, nadále náleží příslušným subjektům jakožto jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem jakkoli dotčena.

Kopírování ceníků, brožur, fotografií, katalogů, technických dat apod. souvisejících se PROADMIN RENT, byť pouze částečné, je možné jen za výslovného souhlasu Provozovatele.

Uživatel vyslovuje svůj souhlas s tím, že ve spodní části (patě) webového řešení PROADMIN RENT jsou uvedeny údaje Provozovatele coby vlastníka příslušných licenčních oprávnění, ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „AZ“) a vlastníka serveru a e-shopu, ve smyslu OZ.

Předmětný software PROADMIN RENT a související databáze požívají, coby autorská díla, právní ochrany. Uživatel je oprávněn k jejich užití pouze v rozsahu a způsobem stanoveným Smlouvou a obchodními podmínkami.

V případě zásahu Uživatele do autorských práv je ten povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši jedno sto tisíc korun českých za každý jednotlivý případ zásahu do autorských práv Poskytovatele nebo provozovatele. Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy k její úhradě ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení této výzvy. Nárok Poskytovatele na náhradu škody způsobené zásahem Uživatele do autorských práv, jakož i zákonné nároky plynoucí z tohoto zásahu, nejsou úhradou smluvní pokuty nikterak dotčeny.

4. Odmítnutí objednávky

Poskytovatel je oprávněn objednávku či její část odmítnout, zejména pokud předmětné plnění již více neposkytuje, změnila-li se výrazným způsobem původně předpokládaná cena plnění, či vyskytnou-li se jiné závažné důvody. Poskytovatel v takovýchto případech kontaktuje Uživatele, a to e-mailem či telefonicky, přičemž se případně zároveň s Uživatelem domluví na dalším postupu, zejména na náhradním plnění.

 

5. Komunikace Smluvních stran při uzavírání Smlouvy

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že komunikace při uzavírání Smlouvy mezi nimi bude probíhat především elektronicky, přičemž za písemnou formu je dle dohody Smluvních stran pro účely uzavírání Smlouvy považována rovněž e-mailová zpráva či komunikace, a to i bez zaručeného elektronického podpisu.

Uživatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, došlo-li k podstatnému porušení Smlouvy na straně Poskytovatele, kterým je opakované neplnění povinností Poskytovatele ze Smlouvy, přičemž Poskytovatel tyto povinnosti nesplnil ani ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy s upozorněním na takové neplnění.

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy na straně Uživatele, za které se považuje:

 • prodlení s úhradou splatné pohledávky vyúčtované Poskytovatelem Uživateli podle Smlouvy, které trvá déle než čtrnáct dní,
 • porušení autorských práv Poskytovatele ze strany Uživatele,
 • poskytnutí PROADMIN RENT Uživatelem třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele,
 • nebo jiné podstatné porušení povinností Uživatele vyplývajících ze Smlouvy.

6. Užívání PROADMIN RENT

Dojde-li k výpadku PROADMIN RENT z důvodů nefunkčnosti služeb třetích stran, považuje se tato situace za vyšší moc a Poskytovatel za tyto výpadky nenese odpovědnost ani po něm v souvislosti s těmito výpadky nelze požadovat náhradu škody či proti němu uplatňovat jakékoli jiné obdobné nároky. Přesto vynaloží Poskytovatel jemu dostupné přiměřené úsilí, aby byla služba poskytována řádně a včas, v souladu s jejím popisem.

Poskytovatel umožní Uživateli přístup do příslušného administrátorského prostředí PROADMIN RENT a o této skutečnosti ho informuje. Uživatel nemá nárok na poskytnutí zdrojových či strojových kódů PROADMIN RENT či jakýchkoli souvisejících zdrojových či strojových kódů, kterými Poskytovatel disponuje.

Uživatel je povinen zkontrolovat a neprodleně oznámit jakékoli závady poskytnutého plnění, a to nejpozději do dvou dnů od zaslání informace o umožnění přístupu do příslušného administrátorského prostředí PROADMIN RENT Poskytovatelem. Dodatečně vzniklé závady během trvání Smlouvy je uživatel povinen oznámit neprodleně, nejpozději do dvou dnů od jejich zjištění.

Uživatel je zodpovědný za to, že bude užívat PROADMIN RENT v souladu s příslušnými právními předpisy a dobrými mravy. Uživatel nesmí PROADMIN RENT používat k protiprávním aktivitám.

Uživatel musí být starší osmnácti let a mít platné oprávnění k podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. Uživatel se zavazuje poskytnout platnou e-mailovou adresu, stejně jako jakékoliv další údaje, jsou-li pro využití služby vyžadovány.

Uživatel je povinen dbát na zabezpečení a soukromí svých přístupových údajů do administrátorského rozhraní PROADMIN RENT, případné zneužití třetí osobou je rizikem uživatele.

Uživatel souhlasí, že Poskytovatel není zodpovědný za žádné speciální, nepřímé, vedlejší nebo konsekventní škody, zejména za ušlý zisk či jiné újmy, které by vznikly užíváním a/nebo nedostupností PROADMIN RENT.

Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitě přerušit poskytování/užívání PROADMIN RENT  bez předchozího upozornění, zvláště, v případech podezření na přetěžování libovolné části PROADMIN RENT, narušení bezpečnosti, narušení běhu aplikací, snahu o zpětný inženýring, získání dat třetích osob, neuhrazení příslušné platby za poskytování PROADMIN RENT nebo jakéhokoli ohrožení služby.

Uživatel souhlasí s tím, že může dojít k přerušení provozu PROADMIN RENT z technických důvodů na straně provozovatele serveru, na kterém je PROADMIN RENT provozován, a to v čase nezbytně nutném, především z důvodů úprav či údržby zařízení ovlivňujících funkce PROADMIN RENT. Poskytovatel v případech, kdy to po něm lze spravedlivě požadovat, informuje o takovém přerušení provozu Uživatele předem prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. V případě přerušení provozu PROADMIN RENT z důvodů uvedených v tomto odstavci na dobu delší než 24 hodin, snižuje se částka za poskytnuté služby, kterou je Uživatel Poskytovateli povinen uhradit, o poměrnou částku odpovídající počtu dnů, kdy nebylo PROADMIN RENT v provozu v daném zúčtovacím období, za které je platba hrazena.

Smlouva se sjednává na dobu neurčitou, kdy je minimální doba pronájmu 6 měsíců. Výpovědní lhůta počíná prvním dnem následujícího měsíce po oznámení ukončení Poskytovateli a končí k poslednímu kalendářnímu dni 2.měsíce. Výpověď Smlouvy ze strany Uživatele se podává pouze písemnou formou na adresu Poskytovatele k rukám zastupující osoby Poskytovatele, a to dopisem, osobně nebo datovou schránkou. Za den podání se považuje v případě zaslání dopisu den doručení výpovědní Smlouvy, v případě osobního podání den podpisu oběma stranami a v případě doručení datovou schránkou den přijetí do datové schránky Poskytovatele.

Případný přechod mezi verzemi je možný po písemné dohodě, lhůta je 1 kalendářní měsíc a začíná od 1. dle následujícího měsíce, pokud není domluveno jinak.

7. Cena

PROADMIN RENT je poskytován za úplatu. Ceny za jednotlivé verze, aplikace či části PROADMIN RENT a související služby jsou uvedeny ve smlouvě nebo ceníku, který je dostupný na adrese www.novy-web.cz, https://erp-shop.cz/ nebo www.novy-shop.cz

Kterákoliv část PROADMIN RENT a kterákoliv jeho verze či aplikace nebo související služba může mít vlastní cenu. Vždy jsou uváděny ceny bez lokálních daní, například DPH, která se k výsledné částce připočítává. Cena příslušné verze, aplikace či části je vždy definovaná při uzavírání smlouvy.

Nejsou možné žádné refundace za nevyužité služby ve smluvním období, zmenšený rozsah využívání služby nebo nevyužitý čas s otevřeným účtem v důsledku jednání či nečinnosti uživatele. Faktury jsou doručovány Uživateli prostřednictvím e-mailu či prostřednictvím webu www.novy-web.cz, https://erp-shop.cz/ nebo www.novy-shop.cz .

Ceny za případné individuální objednávky jsou sjednávány individuálně.

8. Zrušení účtu/dat Uživatele

Účet Uživatele může být Uživatelem kdykoliv zrušen. Za tento krok nese výhradní odpovědnost Uživatel. Poskytovatel neprodleně zruší účet Uživatele po obdržení požadavku na zrušení účtu. 90 dní po zrušení účtu vymaže Poskytovatel veškerá data Uživatele se PROADMIN RENT spojená.

Pokud kterýkoliv účet Uživatele zůstane neaktivní po dobu 9 měsíců, bude zrušen. 90 dní po zrušení účtu vymaže Poskytovatel veškerá data Uživatele zpracovávaná v PROADMIN RENT.

Porušení kterékoliv části Podmínek ze strany Uživatele může být důvodem k okamžitému zrušení účtu Uživatele a vymazání všech dat s ním spojených.

Zrušení účtu a vymazání dat Uživatele z výše uvedených důvodů nemá vliv na platnost a účinnost uzavřené smlouvy a nezakládá nárok na slevu ze sjednané ceny služeb.

9. Závěrečná ustanovení

Veškeré změny a dodatky konkrétní Smlouvy musí být provedeny písemnou formou.

Stane-li se některé ujednání těchto Podmínek neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení účinná. Uživatel a Poskytovatel se zavazují písemně neprodleně nahradit předmětné neúčinné ustanovení takovým ustanovením, které se nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného ustanovení.

Tyto Podmínky se řídí, vykládají a podléhají právu České republiky a nařízením Evropské unie v platném rozsahu v době užití PROADMIN RENT. Jsou-li tyto Podmínky v jiném jazycenež českém, pak v případě pochybností, nejasností nebo možného dvojího výkladu jsou vždy závazné Podmínky v českém jazyce.

Všechny spory, nesrovnalosti nebo nároky vzešlé z uzavřené smlouvy, těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi budou řešeny Obvodním soudem pro Prahu 1, bude-li dána příslušnost krajského soudu, pak Městským soudem v Praze.

Každá ze Smluvních stran má povinnost bezodkladně informovat druhou Stranu o jakýchkoliv skutečnostech neuvedených ve Smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků z ní.

Uživatel není oprávněn převádět svá práva a povinnosti ze Smlouvy, ať již z části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

Poskytovatel je oprávněn postoupit všechna práva a závazky z této Smlouvy bez předchozího souhlasu druhé Smluvní strany, zejména v případě, je-li Uživatel v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti dle Smlouvy.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné ke dni 8.3. 2019